* Chính sách hủy đối với tour ngày thường:

– Hủy vé trước 01 ngày khởi hành, chi phí hủy 100% giá vé.
– Hủy vé trước ngày khởi hành từ 02 – 04 ngày, chi phí hủy 90% giá vé.
– Hủy vé trước ngày khởi hành từ 05 – 07 ngày, chi phí hủy 70% giá vé.
– Hủy vé trước ngày khởi hành từ 08 – 15 ngày, chi phí hủy 50% giá vé.
– Hủy vé trước ngày khởi hành 15 ngày, chi phí hủy 40% giá vé.

* Chính sách hủy đối với tour ngày Lễ Tết:
– Hủy vé trước 01 ngày khởi hành, chi phí hủy 100% giá vé.
– Hủy vé trước ngày khởi hành từ 02 – 07 ngày, chi phí hủy 90% giá vé.
– Hủy vé trước ngày khởi hành từ 08 – 14 ngày, chi phí hủy 80% giá vé.
– Hủy vé trước ngày khởi hành từ 15 – 24 ngày, chi phí hủy 70% giá vé.
– Hủy vé trước ngày khởi hành 25 ngày, chi phí hủy 50% giá vé.

* Trường hợp bất khả kháng:

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì lý do bất khả kháng (hỏa hoạn, thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hoãn, dời, và hủy chuyến hoặc thay đổi khác của các phương tiện vận chuyển công cộng hoặc các sự kiến bất khả kháng khác theo quy định pháp luật…), thì hai bên sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.