THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

Ngân hàng Vietcombank HCM

Stk: 0371000413847 

Ten: Tran Vi Cuong

—-

Ngân hàng Techcombank HCM

Stk: 19036763355018

Ten: Tran Vi Cuong

—-

Ngân hàng BIDV HCM

Stk: 13010001704418

Ten: Tran Vi Cuong